Disclaimer

Odmítnutí odpovědnosti

Investicnigramotnost.cz je zveřejněna jako informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů.

Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby.

Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat.

Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat.

Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz  jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost.

V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Ondřej Kopka vytváří své portfolio především z akcií diskutovaných na webu investicnigramotnost.cz.

Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz.

Dosavadní výsledky nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.