Přehled ukazatelů a zkratek

Na této stránce si uděláme takový „malý“ seznam ukazatelů pro hodnocení firem a k nim jejich vysvětlení. Pokud byste chtěli vysvětlit nějaký další pojem, který zde není, tak nám dejte vědět, dopíšeme ho sem.

Profit (zisk)

= zisk je pozitivní rozdíl mezi výnosy a náklady. Jedná se o syntetický ukazatel efektivnosti podnikové činnosti, v zisku se odrážejí všechny faktory úspěšného podnikání.

Loss (ztráta)

= ztráta je negativní rozdíl mezi výnosy a náklady. Jedná se o syntetický ukazatel efektivnosti podnikové činnosti, v zisku se odrážejí všechny faktory úspěšného podnikání.

NOPAT – Net Operating Profit after Taxes (čistý provozní zisk po zdanění)

= provozní zisk vytvořený hlavní (výrobní) činností podniku po zdanění:
Čistý provozní zisk po zdanění = provozní zisk * (1-t) [t = sazba daně z příjmů]

Poměrový ukazatel

= označuje se též jako ukazatel návratnosti nebo výnosnosti.

Profitability Ratios (rentabilita)

= poměrový ukazatel, poměřujeme zisk a zdroje firmy:
Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál

ROA – Return on Assets (rentabilita aktiv)

= poměrový ukazatel, poměřujeme zisk a všechny aktiva, které firma má. Tedy jak firma dokáže využívat svůj majetek k vytváření zisku. Tento ukazatel lze vypočítat více způsoby:
ROA = EBIT / Aktiva
ROA = EAT / Aktiva
ROA = EBIT * (1-t) / Aktiva
ROA = EAT + Úroky * (1-t) / Aktiva [t = sazba daně z příjmů]

EBIT – Earnings before Interest and Taxes (zisk před zdaněním a úroky)

= označuje výsledek hospodaření před zdaněním a úroky. Posuzuje výkonnost podniku bez ohledu na zvolený způsob financování (např. půjčkou) a zdanění:
EBIT = EBT + nákladové úroky

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges (Zisk před zdaněním, úroky a odpisy)

= je to EBIT zvýšený o odpisy:
EBITDA = EBIT + odpisy

Depreciations (odpisy)

= je peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Odpisy zhruba kopírují fyzické opotřebení majetku a vyjadřují jeho postupné znehodnocování (zastarávání). Odpisy jsou součástí nákladů, čímž snižují zisk, aniž by byly skutečně vynaloženým nákladem.

Rozlišujeme:

Účetní – stanovuje si podnik sám v závislosti na opotřebení majetku ovlivněného předpokládanou mírou jeho užívání. Účetní odpisy nejsou daňově uznatelné.
Daňové – jejich výše je stanovena v zákoně o daních z příjmu. Pro zjednodušení lze použít stejný výpočet i pro odpisy účetní.

Depreciations Charges (odpisy hmotného majetku)

= odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Dle českého zákona se odpisy hmotného i nehmotného majetku zahrnují do této kategorie.

Amortization Charges (odpisy dlouhodobého nehmotného majetku)

= odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, protože v americkém účetnictví se rozlišují jednotlivé druhy odpisů.

EBT – Earnings before Taxes (zisk před zdaněním, hrubý zisk)

= ukazatel hospodářského výsledku firmy před odečtením daně z příjmů.

EAT – Earnings after Taxes (čistý zisk)

= výsledek hospodaření za účetní období, uvádí se po zdanění a je určen k rozdělení mezi vlastníky a podnik.

Equity(vlastní kapitál)

= kapitál, který patří majiteli (majitelům) firmy. Je tedy hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku.

Current Assets (oběžný majetek)

= krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva.

Net Working Capital (čistý pracovní kapitál)

= oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků. Je to kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá a tedy pracuje. Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo.
Čistý pracovní kapitál = Oběžný majetek (oběžná aktiva) – Krátkodobé cizí zdroje
Čistý pracovní kapitál = WC – Krátkodobé závazky = (Zásoby (Inventory) + pohledávky + Finanční majetek) – Krátkodobé závazky

CEO – Chief Executive Officer (ředitel společnosti)

= CEO je nejvýše postavený manažer ve firmě, je to člověk odpovědný za celou firmu, její fungování, strategii a postavení na trhu.

CFO – Chief Financial Officer (finanční ředitel)

= CFO je manažer v organizaci odpovědný za řízení financí v celé firmě.

COO – Chief Operations (Operating) Officer (provozní ředitel)

= COO patří mezi nejvyšší manažery ve firmě, je to člověk odpovědný za provoz firmy, za její dennodenní fungování.

CIO – Chief Information Officer (ředitel IT) = CIO patří mezi nejvýše postavené manažery ve firmě, je to člověk odpovědný za oblast informatiky. Úkolem CIO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje informatiky ve firmě.

CHRO – Chief Human Resources Officer (personální ředitel)

= CHRO patří mezi nejvýše postavené manažery ve firmě, je to člověk odpovědný za tzv. lidské zdroje, tedy všechny pracovníky ve firmě. A to nejen stálé, ale i brigádníky atd. Je rovněž odpovědný za dodržování zákonem daných povinností ve vztahu k zaměstnancům.

CSO Chief Sales Officer (obchodní ředitel)

= zkratka CSO není až tak běžná, jako ostatní výše. CSO patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast marketingu a obchodu. Jeho úkolem je marketing, řízení vztahů se zákazníky, za prodej výrobků nebo služeb, za rozvoj zaměstnanců a za slaďování cílů organizace s potřebami zákazníků. Jeho hlavní odpovědností je prodej výrobků a služeb, dále pak plánování prodeje výrobků a služeb.

Financial Analysis (finanční analýza)

= je soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit finanční situaci podniku. Měla by rozpoznat zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost.

Cash flow (peněžní toky)

= je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji za sledované období, ve výkazu „cash flow“ jsou uvedeny tedy skutečné hotovostní toky ve firmě. Vychází z časového nesouladu mezi hospodářskými operacemi a jejich finančního zachycení.
Cash flow můžeme rozlišit dle základních činností:

Cash flow z provozní činnosti
Cash flow z investiční činnosti
Cash flow z finanční činnosti

Income (příjem)

= je přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Příjmy a výdaje jsou základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti se řízením peněžních toků (cash flow).

Earnings (zisky)

= jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o přírůstky peněz.

Expenditure (výdaj) = je úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Výdaje a příjmy jsou základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti s řízením peněžních toků (cash flow).

Costs (náklady)

= jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o úbytky peněz, které vznikají spotřebou zdrojů. Náklady je vyjádření peněžní hodnoty všech spotřebovaných vstupů při produkci výrobků nebo služeb. Náklady nutně nemusí znamenat úbytek finančních prostředků. Náklady vznikají například provozem automobilu nebo budovy. Peněžní toky mohou hmotné toky provázet, předcházet nebo následovat. Tedy finanční přírůstky či úbytky mohou být v jiných časech než v jakých vznikají náklady. Rozdíly vznikají především krátkodobě a jsou vyjádřeny rozdíly v hodnotách zisku oproti cash flow. Náklady se dělí do různých kategorií: přímé/nepřímé, variabilní/fixní, provozní/investiční, mezní, jednicové, atd, atd.

Total Cost Ratio (nákladovost) = je ukazatel celkové efektivnosti firmy. Vypočítá se poměrem celkových nákladů a celkových výnosů.

TCO – Total Cost of Ownership (celkové náklady vlastnictví)

= je metoda hodnocení nákladových variant. Prostřednictvím TCO se vyjadřují kompletní náklady na investici a její provoz, zohledňující nejen pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím hodnocených statků.
Jedná se například o:

Přímé náklady na pořízení investice (cena)
Poplatky spojené s provozem/údržbou
Náklady spojené s vyškolením uživatelů investice
Náklady spojené s nečinností investičního celku z příčiny opravy, inovace atd.

CAPEX – Capital Expenditures (kapitálové/investiční náklady)

= Jedná se o výdaje vynaložené na nákup zdrojů (zejména nemovitostí, technologií nebo zařízení), které mají větší hodnotu a proto nabývají charakteru investice. Ta má většinou větší časový, finanční i organizační rámec a proto je často realizována formou projektu. Způsobuje nějakou změnu v organizaci, kterou je třeba dobře naplánovat a zrealizovat. Z finančního hlediska, v účetnictví jsou kapitálové (investiční) výdaje započteny k účetním aktivům, zpravidla se odpisují/amortizují více let – na rozdíl od provozních výdajů, které se promítají do nákladů najednou.

OPEX – Operational Expenditures (provozní náklady)

= veškeré náklady organizace vynaložené na zajištění provozu, nákup materiálu, služeb a dalších zdrojů. Jedná se o výdaje vynaložené na zajištění provozu, na nákup drobných zdrojů, na jejich provoz, opravy, údržbu a nákup služeb. Provozní náklady vznikají při běžném provozu, na denní bázi. Patří sem náklady: osobní (platy, atd.), materiál, údržba, licence, marketing, vybavení, voda, elektřina, datové sítě, atd., atd.

Receivables (pohledávky)

= je právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem). Mají úvěrový charakter a uvádějí se v aktivech rozvahy.

Invoice/Bill (faktura)

= je obchodní dokument vystavený prodávajícím kupujícímu za dodané služby nebo zboží.

Tax (daň)

= povinná platba jednotlivce nebo organizací (firem) odváděná do státního nebo místního rozpočtu stanovená zákonem. Daně dělíme na Přímé a Nepřímé.

Corporate Tax (daň z příjmu právnických osob)

= daň z příjmů právnických osob je daň, kterou jsou zdaňovány příjmy nebo zisk právnických osob (organizací nebo firem).

VAT – Value Added Tax (DPH – daň z přidané hodnoty)

= je nepřímou daní a též se řadí mezi spotřební daně. Princip daně z přidané hodnoty spočívá v tom, že organizace odvádí DPH z rozdílu mezi vstupy a výstupem.

Credit (úvěr)

= označuje v jakékoliv formě dočasně poskytnuté finanční prostředky, které je nutné podle dohodnutých podmínek vrátit. Úvěr poskytuje věřitel dlužníkovi. Z hlediska podnikového účetnictví se úvěr stává cizím kapitálem na straně pasiv v rozvaze a slouží k pořízení aktiv. Nákladem za poskytnutí úvěru je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním. Úvěr nejčastěji poskytují banky, ale povíme si o jiných firmách, které poskytování úvěrů mají jako svoji hlavní činnost.
Hlavními kritérii při samotném rozhodování o poskytnutí úvěru bankou jsou:

Návratnost = schopnost dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě
Výnosnost úvěru = o kolik procent se nám vrátí víc peněz než jsme půjčili

Interest (úrok) = smluvně stanovená odměna za půjčení peněžních prostředků věřitele dlužníkovi.
Úrok = (jistina × sazba × čas) / 100

Jistina – kapitál, z něhož je úrok počítán
Sazba – úroková sazba (v procentech za rok)
Čas – délka úročení (v letech)

Factoring (factoring)

= prodej krátkodobých hromadných pohledávek, které nejsou zajištěny, plynoucích z prodeje zboží a služeb před dobou jejich splatnosti. Jedná se o alternativní formu refinancování založenou na odkupu pohledávek.

Budget (rozpočet)

= základní finanční plán, který obsahuje seznam plánovaných příjmů a výdajů. Rozpočet je součástí finančního plánu a pomáhá při plánování k dosažení finančních cílů. Může být sestaven na úrovni státu, organizace, podnikatele, projektu, rodiny nebo jednotlivce (rodinný rozpočet).

80/20 company (firma 80/20)

= jedná se o firmu, která má 80% svých příjmů mimo USA a 20% příjmů v USA.

Zpět nahoru